КАНЫКЕЙДИН СЕМЕТЕЙГЕ БАТАСЫ

Баргының, балам, жол болсун,
Кудайым сени колдосун.
Атаң башта кол берген,
Кожо Асан болсун жолдошуң.
Бастыргын, балам, жол болсун,
Басташкан душман кор болсун.
Арбагы колдоп атаңдын,

Айбатың журттан зор болсун!
* * *
Жетимиш пирге кол берген,
Жетир ирет Кызыр жол берген,
Атакең Манас колдосун.
Алтымыш пирге кол берген,
Алты ирет кызыр жол берген,
А дүйнө кеткен атаңдын
Арбагы сени колдосун!
Баргының, баатыр, жол болсун,
Жол болгондо мол болсун.
Кас санаган кишиң,
Таманында кор болсун.
Арбагың өсүп жол болуп,
Оорагың журттан зор болсун!
( «Семетей», 133-бет)

(Visited 26 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *