ыктыярдуу

ыктыярдуу 1. добровольный, вольный; ыктыярдуу спорт коому добровольное спортивное общество; ыктыярдуу отряд ист. добровольный отряд (по борьбе с басмачеством); миллиондогон майда жер чарбалар ыктыярдуу түрдө колхоздорго биригишти миллионы мелких единоличных хозяйств добровольно объединились в колхозы; 2. доброволец.

(Visited 2 times, 1 visits today)