бакан

бакан I. этн. шест, которым поднимают кошмы и верхнюю часть остова юрты; ала бакан (или алабакан) или ача бакан, южн. элэл бакан сучковатый шест, служащий вешалкой в юрте; кол бакан маленький бакан, который берут с собой на летовку; бел бакан или жел бакан шест для подпирания юрты изнутри во время ветра; түндүк бакан шест для подпирания түндүк (см. ) во время сборки, постановки юрты; алты бакан то же, что селкинчек (см. ) (но больших размеров); алты бакан кур— сделать качели; 2. дубина, дубинка; бакандарын сундура, бет маңдай бирин бири качырып калышты нацелившись своими дубинами, они бросились друг на друга; 3. (точнее суу бакан) коромысло; <>бакандай азамат молодец стройный и сильный; келе бакан драчун; менден башка деле келе бакан, куу союл аз көрүнгөн жок немало было и кроме меня драчунов и забияк; кылды бакандай кылып көрсөт- волосннку представить с дубинку; из мухи делать слона„

(Visited 1 times, 1 visits today)