Коомдук-саясый гезит◄◄◄Редакция:

Башкы редактор
Асланбек Сартбаев

Редколлегия
Мамат САБЫРОВ
Сурат ЖЫЛКЫЧИЕВ
Эльмира Мадиева
Айнура Касымова
Адинай МАРИПОВА

Реклама жана
маркетинг бөлүмү

Алмаз КОНОКБАЕВ
Дизайнер

Кубат АБЫШОВ
Т.: 90-95-23, 0543 87-00-72

Гезит КР Адилет министрлигинде катталган. Күбөлүктүн номери 973 ГР 001358. Гезит ММКны колдоо борборунун басмаканасынан чыкты.
Заказ №91 Нускасы 5 500

Email: gazeta-uchur@mail.ru

- Рекламалык материалдар үчүн

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!