Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 2

Warning: include(../bash.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../bash.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 2


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 2

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 2

"Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын
акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун ЧЕЧИМИ:

Чогулуш өткөрүлүүчү жер: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин көч. 2/1.
Чогулуш өткөрүлүүчү күн: 2013-жылдын 3-апрели.
Каттоо убактысы: саат 9.00дөн 10.00гө чейин.
Чогулуштун башталуу убактысы: саат 10.00.
Өткөрүү формасы акционерлердин бирге катышуусу (ачык добуш берүү).
Чогулуштун төрагасы: Раимбеков Уран Камилжанович.
Чогулуштун катчысы: Дуйшенбиева Гульмира Алакчиновна.
1. Жылдык жалпы чогулуштун эсептөө комиссиясы төмөнкү курамда тандалып алынсын:
1. Турдукеева Гаухар Насировна - комиссиянын төрагасы "Фондрегистр" ЖЧКнын өкүлү;
2. Тельтевская Тамара Александровна;
3. Высоцкая Татьяна Григорьевна;
4. Турдубаева Динара Апышевна;
5. Попова Елена Викторовна;
6. Князева Наталья Николаевна;
7. Ырсалиева Зарема Дуйшембиевна.
2. 2012-жыл үчүн Коомдун каржылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жөнүндөгү Генералдык дирекциянын отчету бекитилсин.
3. Көз карандысыз аудиттин корутундусу маалыматка алынсын.
4. 2012-жыл үчүн Директорлор кеңешине акы төлөп берүүгө кеткен чыгымдардын сметаларын аткаруу жөнүндө отчет жана 2012-жыл үчүн Текшерүүчүгө (Текшерүү комиссиясына) акы төлөп берүүгө кеткен чыгымдардын сметаларын аткаруу жөнүндө отчет бекитилсин.
5. 2012-жыл үчүн Коомдун бюджетин аткаруу боюнча Генералдык дирекциянын отчету бекитилсин.
6. 2012-жыл үчүн Коомдун жылдык балансы, киреше жана чыгаша эсептери бекитилсин.
7. 2012-жыл үчүн 125 391 529,58 сом суммасында кирешелерди бөлүштүрүүнүн төмөнкүдөй тартиби бекитилсин:
o 10%-12 539 152,958 сом суммасы резервдеги капиталды кармоого багытталсын;
o 25%-31 347 882,395 сом суммасы акционерлерге дивиденддерди төлөп берүү үчүн багытталсын;
o 65%-81 504 494,227 сом суммасы "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын карамагына калтырылсын.
Бир жөнөкөй акциянын дивидендинин өлчөмү - 0,03247686816 сом деп аныкталсын.
Дивиденддерди алууга укугу бар акционерлердин тизмесин түзүү күнү - 2013-жылдын 15-марты, дивиденддерди төлөп баштоо күнү - 2013-жылдын 8-июлу деп аныкталсын.
Дивиденддерди төлөп берүү формасы - акча каражаты менен, төлөп берүү, орду - Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин көч. 2/1, "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын кассасы деп аныкталсын.
8. 2012-жыл үчүн Коомдун Директорлор кеңешинин өз иштеринин отчету маалыматка алынбасын.
9. 2013-жылы Директорлор кеңешине акы төлөп берүүгө кеткен чыгымдардын сметасы бекитилсин.
10. 2013-жылы Текшерүүчүгө (Текшерүү комиссиясына) акы төлөп берүү чыгымдарынын сметасы бекитилсин.
11. 2013-жылга Коомдун жылдык бюджети бекитилсин.
12. "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын Уставынын кийинки чыгарылышына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:
o кийинки чыгарылышта 25-берененин 1-пунктунун 1-абзацы төмөнкүдөй өзгөртүлсүн: "Коомдун финансылык-чарбалык ишкердигине көзөмөл жүргүзүү үчүн акционерлердин Жалпы чогулушунда Текшерүүчү (Текшерүү комиссиясы) шайланат. Текшерүүчү (текшерүү комиссиясы) Коомдун акционерлеринин ичинен жана алардын ыйгарым укуктуу болгон өкүлү 1 (бир) жылдык мөөнөткө, акционерлердин кийинки жалпы чогулушуна чейин шайланат".
13. Текшерүүчү (текшерүү комиссиясы) болуп - Какилов Тобокел Какилович шайлансын.
14. "Бишкекжылуулуктармагы" ААКнын башкаруу органы жөнүндө Жобо бекитилбесин.РЕШЕНИЕ годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть"
Место проведения собрания: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина 2/1
Дата проведения собрания: 03 апреля 2013 года
Время регистрации: с 9.00 до 10.00 часов
Время начала собрания: 10.00 часов
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очное голосование)

Председатель собрания: Раимбеков Уран Камилжанович
Секретарь собрания: Дуйшенбиева Гульмира Алакчиновна
1. Избрать счетную комиссию годового общего собрания в составе:
1. Турдукеева Гаухар Насировна - Председатель комиссии, представитель ОсОО "Фондрегистр",
2. Тельтевская Тамара Александровна
3. Высоцкая Татьяна Григорьевна
4. Турдубаева Динара Апышевна
5. Попова Елена Викторовна
6. Князева Наталья Николаевна
7. Ырсалиева Зарема Дуйшембиевна
2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
3. Принять к сведению заключение независимого аудитора.
4. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2012 год и отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) за 2012 год.
5. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2012 год.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2012 год.
7. Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2012 год в сумме 125 391 529,58 сом:
o 10 % в сумме 12 539 152, 958 сом направить на создание резервного капитала;
o 25% в сумме 31 347 882,395 сом направить на выплату дивидендов акционерам;
o 65% в сумме 81 504 494,227 сом оставить в распоряжении ОАО "Бишкек-теплосеть".
Определить размер дивидендов на одну простую акцию - 0,03247686816 сома.
Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 марта 2013 года, день начала выплаты дивидендов - 08 июля 2013 года.
Определить формой выплаты дивидендов - денежные средства, местом выплаты дивидендов - в кассе ОАО "Бишкектеплосеть", г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина 2/1.
8. Не принять к сведению отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2012 год.
9. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2013 год.
10. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора (Ревизионной комиссии) на 2013 год.
11. Утвердить годовой бюджет Общества на 2013 год.
12. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Бишкектеплосеть" в следующей редакции:
абзац 1 пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: "Для осуществления контроля за фиансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизор (ревизионная комиссия). Ревизор (Ревизионная комиссия) избирается из числа акционеров Общества и их уполномоченных представителей сроком на 1 (один) год до проведения очередного Общего собрания акционеров".
13. Избрать Ревизором (Ревизионной комиссией) - Какилова Тобокела Какиловича.
14. Не утверждать Положения об органах управления ОАО "Бишкектеплосеть".
Председатель собрания
Раимбеков У.К.
Секретарь собрания

Дуйшенбиева Г.А.
кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз туусу"
email • архив • редакция 
9-апрель, 2013-ж.:Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104

Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104

Warning: include(): Failed opening '../../ohkaptal.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104


Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104

Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104

Warning: include(): Failed opening '../../rec_art/0_rec.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104


Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104

Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104

Warning: include(): Failed opening '../../news/0_art.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/tuusu/13/0409_13.htm on line 104