п»ї
  Айтыш

"Временный" айтыштан
Айтышты атырыла комуз алып, калпагын бастыра кийип, кабагын бекем түйүп, качыра Бекназаров акең баштаптыр:
Түрүнүп келип жан досум,
Түндүккө койдуң балдарды.
Түбөлүк туруп калчудай,
Түштүккө койдуң чалдарды.
Түрткүлөп койчу нары деп
Түшүнсөң досум, мал барбы?

Бажыны өзүң ээледиң,
Баргандын баарын "ме" дедиң.
Балтайта андан сугунуп,
Байкалып калды жегениң.
"Папкеге" неге ашыксың,
Баарына айтчы себебин.

Бир кызарып, бир татарып,кайсалактап комузун таба албай Масимов белекке берген домбрасын күүлөп, Алмакең да атырыла чыгат.
Курч эле сенин тамагың,
Кармашты өзүң самадың.
Төрт жүз миллион алды деп,
Катуу эле тийди жанагың.
Байкатпай алсам тийбегин,
Байкалып калса камагын!

Жүрдүң го досум ишиң жок,
Сен дешип баары сизиң жок.
"Асаба" деп түздү элең,
Артыңда эми изиң жок.
Атырылып сүйлөйсүң,
Аксыдан башка кишиң жок.

Калпагын тарс жерге чаап, мурутун кырча тиштеп, комузуна кол ойнотуп Азикеңдин согуп турган кези экен:
Акаев агаң санапбы,
Элдин мүлкүн талатты.
Башыңдан сылап ай,досум,
Сага да бир топ жалатты.
Түштүккө бербей туугансып,
Беш заводду карматты.

Акаев бийлик кезинде,
Чүйлүкмүн деп тургансың.
Бакиев акең келгенде.
Ата-текти
Түштүккө барып куугансың.
Айланайын жан досум,
Деги кимге туугансың?
Калпагын чечип сарт топу кийе калган Алмакең Анкарага барып Гүл досунан алган дутарды чертип Азикени беттеп калат:
Кезегинде үрккөнбүз,
Баарыбыз тең түрктөнбүз.
Аксыдан башка билбейт деп
Досум сенден күткөнбүз.
Акаевден кордук жеп
Араң эле түткөнбүз.

Үзүлүп бутум качканда,
Үзөңгү-Куушту чачкан да.
Күч күйөө болдум түрктөргө,
Жүрөгүм түшүп шашканда.
Жатканда досум камалып
Жарабай калгам басканга.

Бир аз тынчый түшкөн Азикең комузун коңур чертип, копшолуп сөз баштайт:
Үзөңгү-Куушум сатылды,
Үзөңгүлөш достор атылды.
Теке болгон эркекке
Тээп чыктык эле катынды.
Убада кылган ажобуз
Укпады менин датымды.

Министр деген жайда элең,
Оппозиция жакта майда элең.
Бүлүнүп Фронт турганда
Күнгө жакын айда элең.
Каркыра кетип жатканда,
Кан досум өзүң кайда элең?

Отуруп-тура калып орустун баянын колго алып Алмакеңдин баяндап турган кези:
Бекинип бардык дарбаза,
Сындырмак белди кармаса.
Жүргөнмүн анда жашынып,
Даярдык көрүп кармашка.
Журтка уят болмокмун,
Жумуртка бетке жармашса.
Жүрөгүм араң токтолуп,
Жүгүрүп чыктым ок болуп.
Бакиев короз талапкер,
Калгандар жүрдүк тоок болуп.
Ызасын тарпай утулуш,
Сразы кеттим жок болуп.

Азимбек мырза айтыштын финалына чыгып келатканын түшүнүп, калпагын башына кийип, комузун аяр кармап жумшак качырып турган жери:
Күз бою Максим күчөнүп,
Өкмөтүң калды "бүт өлүк".
Максимден качып баарыбыз,
"Чээндерде" жүрдүк түштөнүп.
Чемирчке чагып сен досум,
Чет элде жүрдүң түздөнүп.

Элибиз абдан кыйналып,
Нарында турду жыйналып.
Кутурган бийлик ал кезде
Курултай курду сый алып.
Кууратпай элди Кукемдей
Кулкунду бир аз тыялык.

"Кап аттиң, Кытайга деле чаап барып келе калсам болмок экен"-деген Алмаз мырза, аргасыз комузду колго алып созолонто согуп кирет:
Снайпер мылтык сунганда,
Жаадырып окту турганда.
Жашынып алып экөөбүз
Бербедик беле убада.
Унутуп калдык окшодук,
Бийликте сөөлөт курганда.

Максымдан артык курма чай,
Максимден артык Нурлан бар.
Көкөлөбөй экөөбүз,
Көбөйүп барат душмандар.
Араанды бир аз тыялы,
Аябай жешип кускан бар.

Албетте,айтыш ушуну менен гана бүтпөйт, ошондуктан кийинки айтыштардан да жарыялап турмакчыбыз.
Айтышты кагазга түшүргөн Азизбек КЕЛДИБЕКОВ


кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз руху"
email • архив • редакция 
11-июнь, 2010-ж.:
1-бет
Сен унутпа!
2-бет
Токмоктогу жардыруу
репетиция эмеспи?

3-бет
1. 27- июнда боло турган референдумду колдойсузбу?
4-бет
"Временный" айтыштан
5-бет
Кылмышкер соттордун жазасын ким берет?
6-бет
Ашым Эстебесовдун "креслосу", Мамакеевдин анты жана сатылган автоматтар
7-бет
Турак-жай коммуналдык чарбасынын коңгуроолору ким деп кагат?
10-бет
Нурзат Токтосунова:
"Бир короо койду айдай албай ыйлап..."
- Бир кездеги мүнөзүңүздү ачып берген эсте калган окуяларыңыздан айтып берсеңиз?

11-бет
ЖОЛ
12-бет
Кыргыз коомчулугу
эки жүздүү кошоматчылыктан тазарууга тийиш!

13-бет
Юсубалиев Абдырахман:
"Мен Кыргызстанды өнүктүрүү жолун билем"

14-бет
Адабият
15-бет
Кыргызстан дүйнөлүк цивилизацияда акыл-эс революциясын жасады


??.??