п»ї
  Адабият

Дил кайрыгы
Алгалай бер, эмгегиңден кылым карытып!

Ыр чыгаан инсан, "Мекен-Туу" саясый партиясынын уюштуруучусу, дүйнөлүк таанымал ишкер, күнөстүү Ысык-Көлдөгү Балыкчы шаарынын ардактуу атуулу Урматбек Барыктабасов Аскар уулуна арналат.


1.
Сапар жүргөнүңдөн талыкпадың Урматбек!
Саякаттагандар да чарчашып, тажашат тек.
Адам тагдыры саманчы жолдой чексиз, сырдуу,
Актай салбайсың, -ким бекеринен сынбайт, -деп!

2.
Кыргыздар! - деген, өрт жүрөгүңө таңгалдым,
Кыйбастан коргоп, кембагалдарга камдандың!
Түркүн машакат, жаркын аракетиңди каралап,
Түркөй түшүнүктө керней чойгондорго ардандым!

3.
Ачык сүйлөп, тайыбай айтсам, жеткире,
Айкын жакты жакындаттың, келтире!
Масаттарың шыктандырып, көтөрүп,
Мара туттук, канат керип, бел түрө!

4.
Кээ фермерлери шаңданышкан кредитиң сунсаң,
Кубанганбыз рух-мурастарына -көңүл бурсаң.
Канча миллионуңду кечтиң кайра кайтартпай,
Камырабастан түгөнгүстөй төштөгү акчаң!

5.
"Кыргызстан-урааным!" - жаңылооңдо кут жатат,
Күчтүү акылдан түбөлүк байлык балы тамат.
Журтуңдун сен көөнүн көксөп жашаганыңа,
Жалтыраган нур шоолалап, таң дагы атат!

6.
Алешемдиктин бут тосуулары башталып,
Аргамжылоолору каршы-терши ашталып.
Айкөл жигит (!) ой-мүдөөлдөрүңө кең, терең-
Асылышты көралбастыктан- ич тарып!

7.
Аброюңду түшүрүшсө деле заматта,
"Ак ийилип, кулабайт" -кымбат, бирок да!
Түз беттетип, көөнү тиктетпей, жылмайткан,
Тирүү чындык изденүүчүлүгүң тарапта!

8.
Бүркүт шаңшыйт булуттарды сабаалап,
Бийиктиктеги уясында пааналап!
Дүйнө кесип, ашыгасың сен, үйрөнүп,
Дайыныңды эркин бактап, калаалап!

9.
Күлүк чуркап, байгени утат жарышта,
Камынууң чоң атактуу даңкты алышка!
"Насаатчындан шакирти ашат!" -демекчи,
Назарбаевдин деңгээлинен калышпа!

10.
Ааламга учуп, мээлеп кенен мейкинди,
Антаңдатып, өгөөлөтпөдүң шертиңди!
Кооз чегиндей кайкалайт ата конушуң,
Комуз күүлөрү сага сүрөттөп мекенди!

11.
"Суу сүйгөнүм!" -деп ыйык дитимде каалаймын,
Сагыныч-тамчуу уюткусундай таалайдын.
Маани-маңызын, сезип-туйган олуядай,
Мөңгү- музубузга күйгөнүңдү баалаймын!

12.
Жазбы- кышпы, курчтандырып эртерээк,
Жаркыраткан жарандар үмүтү-миң белек!
Эл аралык бизнестериңди такшалтып,
Эч калтырбадың иштериңди чече элек!

13.
Сендей эр уулда бир кыйарган тирек-терек,
Сересинде ташыркабагандары иргелет.
Санчы сынчы сакчы салаасынан сылаткан,
Сен сыйлаган акыйкаттыгында калкы -дөөлөт!

14.
Жанар тоодой атырылып чыккан кезиңдин,-
Жеңиштери-толкундап- ташыган пейлиңдин!
"Ит таскагын түлкү жактырбаган", -заманда,
Ишенимдеги кароолундасың эркиндин!

15.
"Келечекке катарлашкандай кетели!", -
Керемет санат сенден кайнайт, эсели.
Ардактаган куюн-тулпардын мыктысын,
Алмуздактан дайын саяпкер билери!

16.
Акак аймактын көкүрөгүндө орнолгон,
Алоолонтот тилектериңди кош-колдон!
Арча, кайың, чаркың байкоочу кыр карайт,
Атыңды атап, алкыш укчуу оң-солдон!

17.
Кудурет-кенчиң шатыра-шат бастырып,
Күңгөй-тескей жылдыздары да шаштырып.
Аска-зоолор даңазалайт дүңгүрөтүп,
Азаматтардын албан кадамын жактырып!

18.
Кыйындыктын эртеңкиси үчүн күрөшүп,
Кыдыр даарып жайылттыргандай буйруп шык!
Кадырыңдын калканычын сууруп кулатып,
Каалгыбастан шарт ачылат короо-эшик!

19.
Кааданы күткөн салттарыбыз эриш-аркак, -
Кадимки шаарың кулпунгандан арыш таштап!
Калтырттырбай баардыгын колдоп, кармайт,
Күүлдөгөн турмушту туштап айыл-кыштак!

20.
Инвестицияң зор талаптарда чалкып турган,
Ири үйлөрдү имерилтпей камкор курган!
Ийненин көзүнөн мезгилди шыкаалатып,
Ийгиликтерди жаратып көр, аптыктырган!

21.
Жакшынын жан-дилинен куш жери өтүп,-
Жайнагандай кызыл туусун көкөлөтүп.
Жалының от жагоолотуп, жаркып чачсын,
Жарыгын өйдө-ылдый да өркүндөтүп!

22.
Өсүп, тарттың өрүшүңдү асманга артып,
Өтө катуу каржалганга тажрыйбаң артык!
Ар-намысыңдан арнайсың сен өмүрүңдү,
Алгалай бер, эмгегиңден кылым карытып!!!
Чынарбек АЙДАРОВ Сакый уулу,
Кыргызстан Улуттук жазуучулар союзунун,
Республиканын журналисттер кошунунун мүчөсү,
акын, публицист, журналист, Эл аралык Түгөлбай Ата
коомунун "Эр Манастын урпагы" сыйлыгынын
лауреат-ээси.
Кочкор кыштагы.
Үсөн Сыдыков жүзү
Элдин эркиндиги, азаттыгы үчүн күрөшкөн балдардын төгүлгөн канын тоотуп да койгон жок Үсөн Сыдыков. Ага жана анын кем акыл, бирок байлыгына чиренген уулу Бакыт Сыдыковго бийлик гана керек болуп туру. Ошондуктан тынч уктай албай, калын элге бүлүк салып, өлкөгө атуулдук согуштун учкунун тутандыргысы келишкен. Бирок ой-максаттары таш капты. Элге каршы уюштурулуп аткан кылмыш иштеринин бети ачылды. Биз улуттук теле каналдан кеткен "Жаңы Кыргызстан" партиясынын Үсөн Сыдыковдун айрым адамдар менен болгон сүйлөшүүсүн теледен үн жазгычка жаздырып алып калың элге өзгөртүүсүз тартуулап турган чагылыбыз. Эми ушу саам Үсөн Сыдыков жазадан кутулса анда Убактылуу Өкмөткө убал жок. Мындай ак - шакалдын артында туруп, тукуруп, шыкак берип тургандардын баарын кармап элдик сот аркалуу жазалашыбыз абзел. ("Аят пресс" газетасынын 17-майдагы санында).


Кенен жана келберсиген дүйнө бул,
Иттик кылсаң кыргызга эмес, үйдө кыл.
Кежең десең кемпириңе кежеңде,
Ынтымактан, ырыскадан нары тур!?

Шекспирдин Ягосу сен белем,
Шоона эше албай алар калды мен деген.
Ар да болбойт, намыс болбойт сендейде,
Кошо кетсин ай караңгы түн менен

Атын чыгып жер өрттөдүң сен бүгүн,
Нак билинди кургай элек көңдүгүң.
Эми кантип эл аралап басасың,
Каргашада кантип өтөт бей күнүң?

Чындык ошол, Тейитбекке тең болдуң,
Кокуй наалат, көр оокатка жем болдуң.
Үсөн аттуу жетимиште кашайгыр,
Төрмүн дээрсиң, төр ордуна көр болдуң!

Дүйнө жыйган өз элине кас сендей,
Андай пенде "пок" дүйнөгө мас сендей.
Ичи булганч сырты жылтыр сендейлер.
Курсагы чоң, бирок башы көңдөйлөр.
Ошол үчүн намыс, арды шыпырган,
Эртели-кеч, калпты чындай учурган.
Ажал келсе жыйган дүйнө болбос сеп,
Бул жарыкта көр оокат деп ак урган.

Пайда десе калбай турган жан-алы,
Шоона эше албайт Алдаркөсө амалы.
Калпак, чепкен, өтүк, шымын мындай кой,
Ал гана эмес алдооч белем таягы.

Айта кетсек азил эмес чын кепти,
Бул өнөрдү кандай адис үйрөттү?
Талантына, салыштыруу табылгыс
Жаңыдан да, тарыхтан да эң эски.

Куйту деген куураган сөз кыргызда,
Куйтулар көп кууратса да турмушта.
Кылган иши, салган кушу эл бузар,
Андайлардын бар мүнөзү жылмышма.

Жүзүн журтка сен өңдөнүп туйгузат,
Андай адам, өзүнөн соң, эл бузат.
Куйткулардын "талантына" айла жок.
Музоо жесе үч күндөн соң уй кузат.

Арам иши, болбос ишти болгузат,
Ач курсакка кургак тилин соргузат.
Жана дагы таңгалыштуу "өнөрү",
Тоок жесе ал мааратып кой кузат.

Эл тагдыры түккө турбайт ал үчүн,
Ал, көпкөлөң, дүйнө өзүндө бар үчүн.
Адамдыгын, бар акылын зарп кылган
Бекер дүйнө, өлүү оокат камы үчүн.

"Жеген оозго жарашат"-дейт урааны,
Соймоң-соймоң кошо чыгып жылааны.
Салгын десе доллардан капчыкка,
Жалт түрүлөт, чоң ажонун кулагы.

Оюнда жок, Мекен-Жерди гүлдөтүү,
Жукпайт түк да кара тердин "илдети",
Кол жооруту, бел ооруту, анда жок,
Мансаптуунун тынчын алуу милдети.

Ошондуктан барчу жерге барышат,
"Кызматына" алчуларды алышат.
Ошондуктан Сыдыковдор, Үсөндөр.
Өмүр бою өзүн сатып карышат.

Карган кезде элин саткан жаман иш.
Түлкү мүнөз култулдаган арам иш.
- Арылсак ээ, бүгүн эле алардан
Болор эле бакыт куту ченегис…
Тенти ОРОКЧИЕВ
18.05.2010ж.
Кыргызстан
Бийик-бийик тоолоруна көз артамын алыстан,
Тынч заманды каалайм сага Кыргызстан.
Ата-бабам кийип келген бизге чейин,
Түшүрбөйлү ак калпакты башыбыздан.

Кыргызстан сени менен сыймыктанам,
Кыргызстан сен жөнүндө мен ыр жазам.
Алгалай бер желегиңди желбиретип,
Тынч заманды каалайм сага Кыргызстан.

Сагындым мен жашыл талаа жайлоосун,
Сагындым мен саратан жай ортосун.
Алыстамын, жете албадым мен сага,
Дайыма сен жүрөктөсүң Кыргызстан.
Ата-эне
Турмуштун ачуу даамын эрте таттым,
Эч кимге сыр бербестен ичке каттым.
Айла жок арманымды айта албаймын,
Сыздаганда ак баракка жазам дайым.

Андагы бактылуу кез эсимде,
Балдар менен кетчү элем кезинде.
Ата-эненин баркын билбей ал кезде,
Баратамын, бойго жеттим, эсимде.

Күндөр узап күйүт мени кейитет,
Күнү-түнү ойлойм ата-эне деп.
Эмнегедир эстей берем өткөн күндү,
Дале аларды ойлоп жүрүп өтөмбү.
Талгат Дүйшеевкыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз руху"
email • архив • редакция 
21-май, 2010-ж.:
1-бет
Сапарыңыз байсалдуу болсун, Роза эже
2-бет
Тегирмен
3-бет
"Валя, Валек, иди сюда"
4-бет
Партократтардын "Акыркы Могиканы"
5-бет
Качкын Булатов:
"Өлбөдүм эле, канча адам көрбөй кеткен жазга жеттим..."

6-бет
Акыйкат республикалык партиясынын 1-курултайы болду
7-бет
Келишим дагы адам тагдырын чечеби?
8-бет
Бакиевдин заманын эстегендердин мээси жок,
7-апрелди эстебегендердин жүрөгү жок
Азизбектен азил кеп

9-бет
УРМАТ БАРКТАБАСОВ
10-бет
Дарика Жалгасынова
"Бийикте желбиресин Кыргыз Руху!"

11-бет
33 роза
же мамлекеттин фундаменти мектептен башталат

12-бет
САЙПАНА
13-бет
Эл башчы кылаң болсо - эл ичи ылаң болот…
14-бет
Дил кайрыгы
Алгалай бер, эмгегиңден кылым карытып!

15-бет
Мыйзам
16-бет
Гүлнара Тойгонбаева:
Завучка кармалып калгам??.??