п»ї
  Кеп кезеги келсе, эгер...

Алмаз Атамбаев менен Курманбек Бакиевдин айтышы
Кантсе да керек болсо, бийлик
ти курал алып коргойм деген
эркектик намысы бар эмеспи. Кожоюн ары ойлонуп, бери ойлонуп Бириккен элдик кыймылдын Атамбаев менен таймашууга чыгуу жөнүндө сунушун кабыл алат. Кабыл алганда да кыргызча эле колдоруна комуз алып айтышууга чыгууга макул болот. Мамлекеттин катчысы Госболбу, Досболбу чуркап келип, бөйпөлөңдөп:
- Улуу, урматтуум. Сиз оозуңузду ачып-жаап убара болуп жүрөсүзбү. Мен эле айтышайын - дейт.
- Эй, Досбол, - дейт кожоюн, - Сен айтышканды коюп, эл алдында чогулушта чыкканда сандырактабай адамдай сүйлөп жүрчү.
- Мен, хотел… айтыш… - дейт Чудинов. - Но, мен кыргыз тилден "2"ден башка "оценка" жок.
- Тилим буудай кууруганы менен айтышка жокмун, - дейт Адахан Мадумаров, - Андан көрө алдыңызга көлдөлөң болуп берейин.
- Көлдөлөң болсоң, көлдөлөң бол, - деп кожоюн Мадумаровду көлдөлөң кылып отуруп, колундагы комузун шыңгыратып Алмаз Атамбаевди беттеп турган кези экен:

Кызматты сизден аябай
Чоңойттум сизди ай, далай
Каршы чыктың мына эми
Казанымда кайнабай.

Казанда менде эт кенен,
Капчыктар дагы кепкенен
Каяка чейин барасыз
Канна айтчы, Алмаз, БЭК менен?

А.Атамбаев
Түшпөдүм бекер жарышка,
Максаты БЭКтин алыста
Акаев кеткен билесиз
Батырып элди карызга.

Он төрт жылда бүт мүлжүп
Акаев болсо кеп болгон
Төрт эле жылда өлкөнү
Ким экен мүлжүп жеп койгон?

Кожоюн бул суроого жини келип кетип,туруп отура калды эле, алдында көлдөлөң болуп жаткан Адакең өзөрө түштү. Кожоюн комузун шарт-шарт чертип Атамбаевди акырая карап, ыр шиңгилин төгүп кирди:

Айланайын, карагым
Алды-артыңды карагын
Аликбек менен Ишенбай…
Толо элек али камагым.

Иштеген айың сегизби?
Иштериң Сенин тегизби?
Муштумду түйсөм мен азыр
Таап коёт замат "жегичти".

Министр болдуң бөпөлөп,
Премьер болдуң көкөлөп
Чукусам эгер Алмазым
Артыңда жатат өтө көп.

А.Атамбаев:
Чукута турган адамдар,
"Жеп жүрөт" жемди "акырдан"
Курманбек аке эл журтуң
Кутулбай калды жакырдан.

Акаевдин тушунда
Премьер сиз да болгонсуз
Тарыхта калчу "тайфунга"
Татына колду койгонсуз.

Акаев күлсө мылжыңдап,
Каткырып кошо күлгөн ким?
Аким, облус, өкмөттө
Артынан калбай жүргөн ким?

Кожоюн ордунан копшолуп, өйдө-ылдый боло түштү эле, көлдөлөң болуп жаткан Адакеңдин көчүгүнөн жел чыга түштү, бирок көжөлүп болбой эле жатат. Ар жакта көлдөлөң болгончо кезек талашып, бир топтору жанталашып турушат. Кожоюн эргип кетип ыр саптарын жамгырдай төгүп кирет:
Колхоз, совхоз таратып
Малын жеген Акаев
Жарды кылып эл-журтту
Нанын жеген Акаев
Карыз алып миллиарддап
Баарын жеген Акаев
Калпты үйрөтүп эл-журтка
Жанын жеген Акаев.
деп кожоюн алдыртан Атамбаевди карап алып, комузун күүмөп ыр шиңгилдерин жаадырып кирет:
Элди ойлобой хансарай
Салып койгон Акаев
Чет өлкөгө кыдырып
Барып койгон Акаев
Коррупцияны колтуктап
Багып койгон Акаев
Элдин мээсин тез эле
Чагып койгон Акаев
Мансаптарды кочуштап
Алып койгон Акаев
Оппозицияга бут тосуп
Чалып койгон Акаев.
деп кожоюн уламдан-улам эргип, комузун күүлөп желпинип кайра чыгат:
Миллиарддардын жыт, даамын
Татып алган Акаев
Чет өлкөгө алып барып
Катып алган Акаев
Шайлоолордо добушту
Сатып алган Акаев
Атамбаев билегин түрүп, капталдан качырып кирген кербези экен:
Устатын көрүп шакирти
Агасын көрүп ини өсөт
Жарашат сизге баарысы
Акаев сизге ким десек.

Акаев бүтүн жеди деп
Айтканыңыз эп болду
Он төрт жылда анын жегенин
Ким, он төрт айда жеп койду?

Акаев сымаал алкым чоң,
Ким болсо эми сугалак.
Чын-чынын айтсак бат эле
Чыгарат эл-журт кубалап.
Кожоюн дагы ордунан обдула түшөт. ох, ата көлдөлөң болуп жаткан Адахандын жаны чыга түшөт. Атамбаев аны байкамаксан болуп, тайманбай маңдайынан согуп коё берген жери экен:
Түштүктө эптеп жүргөндө
Түмөндөп элди жыйнадык
Мантуга тойбой жүргөндө
Мансапы берип сыйладык.

Мансапка колу жеткен соң
"маниге" көңүл бурулду
Мамилелеш адамдар
Ак үйдөн баары куулду.

Чалчактап азыр бийликте
Акаевдик куйруктар.
Санаага салып эл-журтту
Сандырак мыйзам, буйруктар.

Каркыра кетип казака
Калышты бийлик болушат
Жугунду ичкен катындар
Жумуртка менен согушат.

"Ак жол" да келип ЖКга
Андан да иштер тез кетти.
Энчиси эле элимдин
Ээрчишип алып ГЭС кетти.

Жарыгы жок калкыбыз
Калбай да калды тезектер
Жылуу үйдө жыргашып
"Танцы" тебет "эшектер".
Кожоюн ордунан секирип тура калып, кайра "былч" отурду эле, көлдөлөң болуп жаткан Адакеңди "Тез жардам" менен келип, көтөрүп кетишти. Кожоюн: "Эй, Алмаз, давай майлуу кызмат берейин, кетпейсиңби?" деп калды. Атамбаев ого бетер көжөлүп согуп турган кези:
Орустан келчү миллиарды
Ойлонуп Эми кемирбе
Бериңиз ошол мансапты
Белдемчи жигит Темирге.
Кожоюн отурайын десе "көлдөлөңү" жок, ачууланып: "Чалгыла!" деп бакырат. Карашса эле бийликтегилер бүт бирден комуз алып чалып кирет. Атамбаев артын караса эле оппозиция лидерлери, эл-журт туруптур. "Өзүм эле жалгыз" чыгам деп, кол шилтегенче, туурадан комузун күүлөп Досбол Нур уулу чыгат:
Асмандагы күнүбүз,
Урматтуу биздин президент
Ачуу, таттуу үнүбүз
Урматтуу биздин президент.

Атамбаев Нур уулу Досболду беттеп турган кези:
Тоок союп калса кожоюн,
Ичегисин артчусуң
Тост айтып жүрүп мактаган
Досбол аке жакчусуң
Манчыркап далай тойлодуң
Мансапты көздөй жойлодуң
Баткенди эч бир ойлобой
Батканды гана ойлодуң.
Аңгыча туурадан +мүрбек Бабанов бир колуна комуз, экинчи колуна түрктөрдүн дутарын көтөрүп чыга калат:
Асманда тийген жаркырап
Айыбыз дагы Бакиев
Анжияндан демделген
Чайыбыз дагы Бакиев

Аны карап Атамбаевдин айтып турган кези:
Акча десе "любойго"
Батып кетет экенсиң
"Ата-энеңди" кошуп сен,
Сатып кетет экенсиң.

Мандалин чертип Марат Султанов чыгат:
Артерия, вена да
Каныбыз да Бакиев
Ардактап сүйгөн баарынан
Жаныбыз да Бакиев.

Султановдун ырын угуп токтоно албай Атамбаев ыр шиңгилдеринин узатат:
Акаев заман, Бакиев,
Жүрөсүң дайым "май" жакта
Жесе да жешет башкалар
Жебейсиң эч бир "таяк" да
Жүгүрүп жүрүп алып келген
Жүз элүү миллион каякта?
Үшкүрүп жүрүп алып келген
Үч жүз миллион каякта?
Ошентип, бийликтегилер биринин артынан бири үзүлбөй келип, жекеме-жеке айтыш болбой эле административдик айтыш болуп кетти дейт. Айтыш эрежеси бузулду деген эл уу-дуу түшүп заматта "ак асаба, кызыл туу, айгайлаган ызы-чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңырткан ызы-чуу" болуп эле жатып калды дейт. Элдин сүрү оңойбу, баягы администрация төкмөлөрү комуздарын таштап жок болушат. Ошондо Курманбек баатыр караса: алдындагы мингени, Телтору эмес, Койкүрөң, алдындагы көлдөлөң Адахан эмес, сыз жер дейт.
Айтышты кагазга түшүргөн:
Азизбек Келдибеков


кыргыз тилиндеги гезит "Кыргыз руху"
email • архив • редакция 
15-июль, 2009-ж.:
1-бет
БЭКтин жеңилиши, үмүттүн жеңилиши болот
2-бет
МЕЗГИЛ. АДАМДАР. ОКУЯЛАР
3-бет
Кыргыз идеологиясын кыйраткандар кимдер?
4-бет
"Мен Алмаз Атамбаевди колдойм!"
5-бет
Жандоочу кийик аттырат
6-бет
Атамбаевге ак бата
7-бет
Алмаз Атамбаев менен Курманбек Бакиевдин айтышы
8-бет
Кесиби инженер, чыгармачылыкты китеп которуудан баштаган Алмазбек Атамбаев
9-бет
Атамбаевге добуш беребиз
Кимге добуш бересиз?

10-бет
Залкар жазуучудан залкар ой
11-бет
Комуз добушу
12-бет
замана поэзиясы
13-бет
Чыңгыз баскан из менен
14-бет
Аялдамадагы кездешүү
(Этюд)

15-бет
Бир бөлмөлүү турак жайлар:
16-бет
"Кудай шык бербесе, эч кандай окуу жай жардам бербейт"


??.??