Коомдук руханий гезит◄◄◄
  ОсОО "Агым" гезитинин редакциясы


Гезит 2001-жылы негизделген
Башредактор
Аскер
САКЫБАЕВА

Башредактордун орунбасары

Темирбек АЛЫМБЕКОВ
Тел.: 38-67-73

Жооптуу катчы -
Дамира ТОКТОСУНОВА

Тел.: 38-67-06


Реклама үчүн телефондор:
48-62-03, 38-64-86,
38-67-08

Зайырбек АЖЫМАТОВ
Назгүл КАЛМАМБЕТОВА
Төлөгөн КАРЫКЕЕВ
Нурканбек КЕРИМБАЕВ
Келдибек НАЗИРОВ
Мелис СОВЕТ уулу
Тел.: 38-67-13, 38-67-19;

Бишкек шаары, инд.720021,
Үсөнбаев көч, 2
ОсОО "Агым" гезитинин редакциясы


р/с: 1230040007849992
ОАО "АУБ-Чүй"
ИНН 01304200110111
Катталуу күбөлүгү: №620

Башкы директор:
Токторбек Жаналиев


Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт.
Окурмандардын жарыяланган макалалары,
каттары гезиттин көз карашын билдирбейт.

Рекламалык материалдардын
мазмунуна редакция жооп бербейт.

Гезит редакциянын компьютердик басма
комплексинде иштелди.
"Учкун" басмаканасында басылды.

Офсеттик басуу,
3 басма табак.

"Бизнес-пресс", "Көңүл чордонунда", "Кайрымдуулук"
рубрикасындагы жана "PR" белгисиндеги материалдар
коммерциялык негизде.

Буйрутма №255
Нускасы: 7 000Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!