Коомдук-саясый гезит◄◄◄
Коомдук-саясий жана маданий гезит
КАБЫЛДАМА
тел.: (0312) 89 57 98

Башкы редактор
Нургазы Анаркулов

Башкы редактордун
орун басары
Айжаркын Эргешова


Бөлүм редакторлору:
Дыйканбек Керимбаев
(саясат жана оперативдүү маалымат)

Гүлзада Турдалиева
(социалдык маселелер,
адабият жана маданият)


Коммерциялык директор
Абдурахим Нарбаев

Компьютердик комплекстин башчысы:
Азамат Газыев


Гезитке жарыяланган материалдар редакциянын көз карашын билдирбейт.
Редакцияга келген каттарга редакция жооп бербейт. Кол жазмалар кайтарылбайт.

Гезит ээси:
"Майдан пресс" ЖЧК
Банк эсеби:
ОАО РК "Аманбанк"
Р/с.: 1070102026000082
БИК
107001
ИНН
01412201010118
Ленин РНИ 002


Дарегибиз: Бишкек шаары,
Киев көчөсү 74

Гезит редакциянын компьютердик комлексинде даярдалып, жасалгаланды. "ММК колдоо борборунун" басмаканасында басылды.
Дареги: Бишкек шаары, Горький көчөсү 1б. Тел.: 0312 53-00-00 www.msk.kg". Буйрутма №1819 Н. 4300


КРнын Адилет министирлигинде катталган №1704


Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!