Коомдук-саясый гезит◄◄◄Сиздин ишенимдүү курбуңуз.

Гезит ээси

"Нур Ази Я" ЖЧКсы

Башкы редактор:
Азиза САТИМБЕКОВА

Жооптуу редактор:
Мезгил ИСАТОВ

Кабарчылар:
Айназик РАИМКУЛОВА
Аймээрим Курбаналиева
Аскербек кызы Саада
Нуриса БАЯЛИЕВА
Наргиза ЖУМАШОВА
Сауле СУЛАЙМАНОВА

Design: Real Illusion D

E-mail Lady.kg@list.ru

Тел. 0(555) 62-72-66

КР Юстиция Министрлигинен каттоодон өткөн күбөлүгү № 2308
R - рекламалык материалдар
Рекламалык материалдын маңызы үчүн реклама берүүчү өзү жоопкер.
Редакцияга келген кол жазмалар, сүрөттөр кайтарылбайт.
Гезит редакциянын компьютердик басма бөлүмүндө терилип, жасалгаланды.
Гезит "ММК колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды.
Буйрутма №594
Нускасы 7 800Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!