Республикалык
коомдук-саясый гезит
◄◄◄
Редакция:


гезити
Республикалык коомдук-саясий гезит
Башкы редактор:
Жыпара Жээналиева
Т/факс: 61-32-90

Редакциялык Кеңеш
Көчкөн Сактанов
Аскарбек Бекбоев
Аскарбек Асаналиев

Башкы редактордун орун басары
Данияр Шабданов

Башкы редактордун экономика боюнча орун басары
Айнура Дарбакова

Башкы редактордун жардамчысы
Чынара ЖАРМАТОВА

Жооптуу катчы
Асел Барыктабасова

Менеджерлер
Кенже Осмоналиева
Аида Акматова

Баяндамачылар:
Уулкан Токторалиева
Геннадий Деев

Кабарчылар:
Гүлсүн АМАНАЛИЕВА
Назгүл АКМАТ

Компьютердик борбордун башчысы:
Сырга ОСМОНКУЛОВА

Түштүк региону боюнча кабарчы
Анархан ЖАҢЫБАЕВА

Жер-жерлердеги кабарчылар:
Асанбек Каракозуев
(Ош)
Салия Жолдошева
(Нарын)
Канышай Ашимова
(Баткен)
Жылдыз ИМАНОВА
(Ысыккөл)
Бурулча ТӨРӨБЕКОВА
(Москва)
Руслан Акмурзин
(Казакстан)

Кол жазмалар кайтарылбайт жана рецензияланбайт. Окурмандардын жарыяланган макалалары, каттары гезиттин көз карашын билдирбейт, цифралар менен фактылардын тактыгына автор өзү жооптуу.

Расчеттук эсеп:
1204220002310070 БИК:120002
ИНН 02204200410143
БФ ОАО ИБ "Иссык - Куль"
Гезит КР Юстиция министрлигинен
каттоодон өткөн
Катталуу күбөлүгү: №982

Редакциянын дареги:
Бишкек шаары, инд. 720001. Киев көчөсү 120, 2-кабат,
8-бөлмө,
"Жаңы Кылым" гезитинин
редакциясы.
Тел.: 61-32-59
e-mail: janykylym@mail.ru

Гезит редакциянын компьютердик борборунда терилип, жасалды. "ММК колдоо боюнча борбор" коомдук фондунун басмаканасында басылды.

Буйрутма №986, Н. 4000 д.Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!