Окуу планы
Базисный учебный план для начальной общеобразовательной организации с русским языком обучения на 2010\2011 учебный год

 

Наименование компонента

Наименование предмета

Базисный вариант

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Государственный

Русский язык

7

7

7

7

Кыргызский язык

3

3

3

3

Иностранный язык

 

 

2

2

Математика

4

5

5

6

Родиноведение

1

1

1

1

Этика

1

1

1

1

Изобразительно-художественное творчество

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Физическая культура

2

2

2

2

Всего:

20

21

23

24

Школьный

 

1

1

1

Итого:

20

22

24

25

 

Чет тилин окутуучу орто жалпы билим берїї мектептери їчїн 2010\2011-окуу жылынын Базистик окуу планы.
I вариант. (кыргыз тилинде окутуучу мектептер їчїн)

 

Билим берїї жааты

Компоненттин аталышы

Сабактын аталышы

Базистик вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тил

Мамлекеттик

Кыргыз тили

7

7

7

7

4

4

3

3

2

2

2

Орус тили

3

3

3

3

1

2

2

1

1

1

1

Чет тили

 

 

2

2

1

6

5

5

4

4

4

Мектептик

Орус тили

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Чет тили

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Математикалык

Мамлекеттик

Математика

4

5

5

6

5

5

5

5

5

4

4

Табигый-илимий

Мамлекеттик

Мекен таануу

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Табият таануу

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

1

2

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

2

Физика

 

 

 

 

 

 

2

2

3

4

3

География

 

 

 

 

 

1

1

2

2

1

1

Астрономия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Чеберчилик

Мамлекеттик

Кыргыз адабияты

 

 

 

 

2

2

3

3

3

3

3

Орус адабияты

 

 

 

 

1

2

2

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Кєркєм єнєр

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Мектептик

Орус адабияты

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Социалдык

Мамлекеттик

Кыргызстан тарыхы

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

1

Дїйнє тарыхы

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

2

Адам жана коом

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Экономикага киришїї

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Адеп

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ден-соолук маданияты

Мамлекеттик

Дене тарбиясы, аскерге чейинки даярдоо

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Технологиялык

Мамлекеттик

Чийїї

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

Эмгекке їйрєтїї

 

 

 

 

1

2

1

1

 

 

 

Бардыгы:

Мамлекеттик компонент

20

21

23

24

23

32

34

34

36

32

33

Мектептик компонент

 

1

1

1

3

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:

20

22

24

25

26

32

34

34

36

32

33

Эмгек тажрыйбасы (кїндєр менен)

 

 

 

 

10

10

10

16

 

20

 

<hr width=10% color=00000 align=left>

 

Чет тилдерин окутуучу орто жалпы билим берїї мектептери їчїн 2010\2011-окуу жылынын Базистик окуу планы. II вариант. (кыргыз тилинде окутуучу мектептер їчїн)

 

Билим берїї жааты

Компоненттин аталышы

Сабактын аталышы

Базистик вариант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тил

Мамлекеттик

Кыргыз тили

7

7

7

7

4

4

3

3

1

2

2

Орус тили

3

3

3

3

1

2

2

1

1

1

1

Чет тили (чыгыш тили)

 

 

2

2

1

5

5

4

4

4

4

Чет тили (батыш тили)

 

 

 

 

1

2

2

2

2

1

1

Мектептик

Орус тили\ Чет тили

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Матема-тикалык

Мамлекеттик

Математика, информатика

4

5

5

6

5

5

5

5

5

5

5

Табигый-илимий

Мамлекеттик

Мекен таануу

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Табият таануу

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

1

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Физика

 

 

 

 

 

 

2

2

3

3

2

География

 

 

 

 

 

1

1

2

2

1

1

Астрономия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Чеберчилик

Мамлекеттик

Кыргыз адабияты

 

 

 

 

2

2

3

3

3

2

3

Орус адабияты

 

 

 

 

1

2

2

2

2

2

2

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Кєркєм єнєр

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Мектептик

Орус адабияты

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Социалдык

Мамлекеттик

Кыргызстан тарыхы

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

1

Дїйнє тарыхы

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

2

Адам жана коом

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Экономикага киришїї

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Адеп

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ден-соолук маданияты

Мамлекеттик

Дене тарбиясы, аскерге чейинки даярдоо

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Технологиялык

Мамлекеттик

Чийїї

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Эмгекке їйрєтїї

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

Бардыгы

Мамлекеттик компонент

20

21

23

24

24

32

34

35

36

32

34

Мектептик компонент

 

1

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:

20

22

24

25

26

32

34

35

36

32

34

Эмгек тажрыйбасы (кїндєр менен)

 

 

 

 

10

10

10

16

 

20

 

Негизги жана орто жалпы билим берїї мектептеринин немец тилин тереўдетип окутуучу класстары (топтору) їчїн 2010\2011-окуу жылынын Базистик окуу планы (немец тили боюнча 2-категориядагы тилдик дипломуна экзамен тапшыруу менен. Кыргыз тилинде окутуучу мектептер їчїн)

 

Билим берїї жааты

Компоненттин аталышы

Сабактын аталышы

Базистик вариант

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

Тил

Мамлекеттик

Кыргыз тили

7

7

7

7

4

4

3

3

1

1

1

Орус тили

3

3

3

3

1

2

2

1

1

1

1

Немец тили

 

 

2

2

1

7

7

7

6

7

7

Мектептик

Орус тили

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Чет тили

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Матема-тикалык

Мамлекеттик

Математика, информатика

4

5

5

6

5

5

5

5

5

5

5

Табигый-илимий

Мамлекеттик

Мекен таануу

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Табият таануу

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

1

1

2

2

1

1

Химия

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

2

Физика, астрономия

 

 

 

 

 

 

2

2

3

3

3

География

 

 

 

 

 

1

1

2

2

1

1

 

 

 

Чеберчилик

Мамлекеттик

Кыргыз адабияты

 

 

 

 

2

2

3

3

3

2

3

Орус адабияты

 

 

 

 

1

2

2

2

2

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Кєркєм єнєр

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

Мектептик

Орус адабияты

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Социалдык

Мамлекеттик

Кыргызстан тарыхы

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

1

Дїйнє тарыхы

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Адам жана коом

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Экономикага киришїї

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Адеп

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ден-соолук маданияты

Мамлекеттик

Дене тарбиясы, Аскерге чейинки даярдоо

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Техноло-гиялык

Мамлекеттик

Чийїї

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Эмгекке їйрєтїї (жазма машинага, техникалык которууга)

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

Бардыгы:

Мамлекеттик компонент

20

21

23

24

23

32

34

35

36

32

34

Мектептик компонент

 

1

1

1

3

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:

20

22

24

25

26

32

34

35

36

32

34

Эмгек тажрыйбасы (кїндєр менен)

 

 

 

 

10

10

10

16

 

20

 

 

 

 

 

"Кутбилим", жањы саны... o кыргызча... o