ДӨӨ

 (желмогуз, алп, дө ө-п е-р и) — кыргыз элинин жөө жомок-торундагы терс каармандын образы. Д.— адам кейпиндеги, адамча сүйлөгөн, «зордугу тоонун теңиндей», «карагайдай камчы алган» алп. Маңдайында жалгыз көзү бар, жер астында же үстүндө жүрүп, бир нече күндүн тамагын бир жейт, бир кулагын төшөнүп, экинчисин жамынып, ойгонбостон жумалап, айлап уктайт. Ал жомоктогу баш каармандарга ээн талаадан, тоо-таштан, жер алдынан кезигет. Акыры ал адамдан жеңилет. Кээ бир элдердин (якут, шор, алтай, хакас ж. б.) шаман (к. Шаманизм) түшүнүгү б-ча Д.— жер астындагы өлүү дүйнөнүн жер үстүндөгү чабар-маны. Тексти м-н ад-тын, к. Жомок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *