ДҮҢ БАА

от2020

Дек 1, 2020

 —товар продукциянын сатык ж-а сатып алуу баасы. Ал төмөнкү операцияларда: бир ишкана экинчисине же курулуш уюмуна өз про-дукциясын пландуу соодалоодо; ө. ж. ишканасынын товарларын соода базасы сатып алууда; а. ч. продукция-сын соодалоочу ж-а даярдоочу мекеме аларды ө. ж. ишканаларына са-тууда колдонулат. Д. б.— өнөр жайдын дүң баасы (айлануу салыгы м-н кошо) ж-а ишкананын дүң баасы (айлануу салыгысыз) болуп айырмаланат. Өнөр жайдын дүң б а а-с ы эл керектөөчү товарлардын чекене баасы м-н, ишкананын дүң баасы даярдоо ж-а өткөрүү мекемеси ишканага соодалоочу а. ч. сырьёсунун дүң баасы м-н тыгыз байланыштуу. 1965-ж. жүргүзүлө баштаган чарб. реформанын негизинде 1967-ж. Д. б. да каралып, тармактын пландуу чыгымын азайтып, ишкананын пландуу чыгашасын бир кыйла кыскартуу (мис, көмүр ж-а балык ө. ж-ларьшда) белгиленген.’

от 2020