ДҮЙНӨ

от2020

Дек 1, 2020

1) материянын бардык фермаларынын бир бүтүн жыйындысы, жер жүзү ж-а андагы бардык жаратылыш; 2) материалдык байлыктардын жыйындысы; 3) белгилүү бир коомдук түзүлүшкө таандык өзүнчө маданий ж-а коомдук-тарыхый өзгөчөлүктөргө ээ болгон адам коому (мис, античный Д.); 4) турмуш тиричиликтин айрым жактары, табигый кубулуштардын белгилүү чөйрөсү (мис, айбанаттар Д-сү); 5) диний түшүнүк б-ча жердеги ж-а тиги дүйнөдөгү турмуш (мис, бул Д., тиги Д).

от 2020