ДҮЙНӨЛҮК ЧАРБА ГЕОГРАФИЯСЫ

 — экон.-географиянын дүйн. чарбанын аймактык жайгашышын изилдөөчү бир тармагы. Ал о. эле коом-дук-экон. формацияларга жараша дүйн. чарба тырмактарынын айрым өлкө же ири райондорго бөлүнүшүн, жайгашуу тенденциясынын закон ченемин изилдейт. Д. ч. г. өнүгүүнүн жалпы тенденцияларын, дүйн. чарбанын жайгашышына таасирин тийгизген табигый ж-а социалдык-экон. факторлорду аныктайт. Соц. өлкөлөрдүн географтары соң. система м-н капит. системанын чарбаларынын ортосундагы экон. мелдешти сал^гты-ра келип, соц. чарбанын зор артыкчылыгын көрсөтөт. Экон. өз ара жардамдашуу совети (СЭВ) өз мүчөлөрүнүн чарбасынын өсүшүндө, өндүргүч күчтөрдүн рационалдуу жайга-шышында, соц. экон. интеграциянын өнүгүшүндө, соц. өлкөлөрдүн позициясынын чыцдалышында ж. б. маанилүү ролду ойноп жатат. Соц. өлкөлөрдүн географтары капит. дүйнөдөгү экон. кризистерди, экон. ж-а саясий өнүгүштүн бирдей эместик зако-нунун ишке ашышын изилдейт.

Ад.:   Мировая экономика, 2 изд., под ред. В. А. Масленникова, А. И. Медового. М., 1969.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *