— соода-экон. катнашы б-ча бири бирине байланыштуу өлкөлөрдүн улуттук рынок-торунун жыйындысы. Д. р. капит. өндүрүш жолунун базасында пайда болгон. Улуу Окт. рев-ясынын жеңиши, социализмдин дүйн. системасынын (к. Социализмдин дуйнөлук системасы) ж-а дүйн. соң. рыноктун түзүлүшү м-н капитализмдин Д. р-тогу үстөмдүгү тарыды (к. Дуйнөлук чарба). Экинчи дүйн. согуштан кийин бир катар өлкөлөр саясий көз карандылыктан кутулуп, дүйнөлүк соң. система м-н соода-экон. байланышын түзүп, Д. р-то экон.-саясий жактан империализмге көз каранды болбоо саясатын жүргүзүп жатышат. Соң. өлкөлөр, дүйн. прогрессчил күчтөр Д. р-то туруктуу тең укуктуулук үчүн күрөшүүдө.

от 2020