— объективдүү дүйнөгө болгон көз караштардын системасы ж-а адамдардын турмуштагы орду, мамилеси ж-дөгү түшүнүк, о. эле алардын негизги турмуштук позициялары м-н ишенимдери, идеал-дары м-н принциптери. Көз караштар системасына дүйнө ж-дө түшүнүктөрдүн баары эмес, алардын чегине жете жалпылангандары гана кирет. Д. к. к-тын маңызы философиянын негизги маселелеринин чечилишине жараша болот. Д. к. к.— коомдук ж-а жеке аң-сезимдин чордону. Аны иштеп чыгуу жеке адамдын гана эмес, белгилүү социалдык топтун, коомдук таптын ж-а анын партиясынын жетил-гендигин көрсөтөт. Тигил же бул көз караштардын пайда болушу коомдун материалдык турмушу м-н шартталат. Д. к. к. күнүмдүк, диний ж-а филос. болуп бөлүнөт. Д. к. к. демейде «дүйнөнүн жалпы элеси», «дүйнөнү сезүү», «дүйнөнү кабыл алуу», «дүйнөнү таануу» ден да айтылат. Бирок булардын окшоштугу м-н катар айырмачылыктары да бар. «Дүйнөнүн жалпы элеси» — адамдардын жаратылыш ж-а социалдык чындык ж-дөгү түшүнүктөрүнүн туюнду-су. Тышкы дүйнөнүн адамга тийгизген таасирин сезүү, кабыл алуу түрүндө дүңүнөн баамдоосу калган түшүнүктөрдү түзөт. Д. к. к. түшүнүгү €идеология» м-н тектеш, бирок анча төп келбейт, мазмуну б-ча идеология-дан кеңирээк. Идеология Д. к. к-тын социалдык көрүнүштөр м-н таптык мамилелерге багытталган жагын гана камтыйт. Д. к. к. күнүмдүк турмуш-. тун жүрүшүндө калыптанып, укумдан-тукумга өткөн карапайым деңгээлде да кездешет. Д. к. к-тын мындай түрү илгерки кыргыздарда болгон. Дүйнөгө филос. көз караш категориялык формада болуп, жаратылыш ж-а коом ж-дөгү илимдердин жетишкендиктерине таянат. Таптык коомдо ар бир таптын өзүнчө Д. к. к-ы болот. Коммунисттик көз караштын негизин диалек. ж-а тарыхый материализм түзөт. Соң. коомдо марксчыл-ленинчил көз караш үстөмдүк кылат. Ал — партиянын бардык таалим-тарбия, идея иштеринин өзөгү.

Ад.:   Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын Программасы, Фр., 1972; Брежнев Л. И., Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын XXV съез-дине КПСС Борбордук Комитетинин отчёттук доклады, Фр., 1976; Ермолов А. Я., Роль философии в формировании мировоззрения, М., 1964; Черно-воленко В. Ф., Мировоззрение и научное познание, К., 1970.

от 2020