ДЫҢ

от2020

Дек 1, 2020

— айдалбаган жайыт, чабынды, чүлөрдүн бири яга тылган. Экстеңсивдүү система- бадалдуу ж-а токойлуу жер. Д. өлкө- анын жаңы тармагы — инструмента-да 2, 3, 4 талаалуу которуштуруп ай- бүздүн Сибирь, Казн, Ы. Чыгыш, лизмди өнүктүргөн. Өз философиясы-доо киргизилип, буулантмага аштык Түн. Кавказ ж. б. жерлердин кеңири нын субъективдик, идеалисттик ж-а эгүү аркылуу жердин семиздиги ка- аянттарын ээлейт. Аны. өздөштүрүү- агностикалык маңызын түрдүү жол-лыбына келтирилген. Бул система нүн саясий ж-а экон. чоң мааниси дор м-и жаап-жашырууга аракеттен-феодализм доорунда өнүгүп, Россия- бар. КПССтин Февр.— Март (1954) ген. Д-нин пикиринче, адамзаттын да Окт. рев-ясына чейин колдонул- пленумунун чечимдерине ылайык өл- ишмердигинин бардык түрү жеке ган. А. ч-да капитализмдин өсүшү көдө дан эгиндерин өндүрүү кобөйтү- ж-а коомдук проблемаларды чечүүчү м-н дыйканчылыкта интенсивдүү сис- лүп, Д. ж-а кысыр аңыз жер ийги- «аспап». тема орун алат. 18-кылымдын орто- ликтүү өздөштүрүлүүдө. СССРде Д-нин пед. эмгектери АКШда мек-сунда эгин м-н катар тех. ж-а тоют 1954-ж. 19 млн, 1956-ж. 33 млн (Кырг-н- тептерди уюштуруу принциптерине, өсүмдүктөрү айдалып, мал чарба да 80 миң) га Д. жер өздөштүрүл- пед. ойдун өсүшүнө чоң таасир тий-енүктүрүлөт да, Д. с. улам өркүн- гөн. тизген. Ал тарбиялоону «тубаса не дөйт.

от 2020