26-нояб.—10-декабрда (9—23-дек.) Петроградда өткөн. Ага Дыйкан депутаттар советинин Буткул россиялык атайын чакырылган съездинин (1917) делегаттары да катышкан. Съездде Уюмдаштыруу чогулушу м-н ЭКСтин 28-ноябрдагы (И-дек.) декретине мамиле ж-дө маселелер каралган. Декретте кадет-тер — гражд. согушту уюштуруучу-лар эл душманы катары айыпталган. ЭКСтин декрети ж-а бийликти Уюмдаштыруу чогулушуна өткөрүп берүү б-ча адегенде оңчул эсерлер өз рез-ясын өткөрүшөт. Большевиктер бул маселелерди кайра кароого жетишип, солчул эсерлердин рез-ясы кабыл алынат. Жер маселеси ж-дө Совет өкмөтүнүн жерге жеке мен-чикти жоюу сунушу, Жумушчу ж-а солдат депутаттар с о -веттеринин Бүткүл россиялык 2-съездинин токтомдору, Д. с. жөнөкөй, окстенсивдүү, экстеи- жылдан СССР ИАпын Филос. ин-ту- ДЬЮИ Жон (20. сивдүүдөн интенсивдүүгө өтүү ж-а нун философиянын тарыхы сектору- 10. 1859 — 1. 6. интенсивдүү болуп бөлүнөт. Жөнө- нун башчысы. Философиянын тары- 1952)—амер. идеа-к ө й система дыйканчылык өнүгө хы, эстетика, азыркы бурж. филосо- лист-философ, пе-баштаганда колдонулуп, топурактын фияны сындоо б-ча бир катар эмгек- дагог. Социология-табигый асылдуулугун пайдаланууга, тер жазган. Д. Гераклиттен үзүндү- да ж-а саясатта негизинен жерди кысыр аңыз кал- лор, Пармениддип, Брунонун, Гель- АКШ имперйализ-тырууга негизделген. Кысыр аңыз вецийдин чыг-ларыи которгон. Үч мин жактаган, системасында дың жерге эгин, кээде томдук «Философиянын тарыхын» тү- Философиянын не-бакча же май өсүмдүктөрү эгилген, зүүгө катышкандыгы үчүн СССР гизги маселесин Эгинди бир эле жерге кайталап өс- мамл. сыйлыгы ыйгарылган (1943). идеалистче чеч-түргөндө түшүм азая берген. Ошон- Эки орден ж-а медалдар м-н сыйлан- кен.

от 2020