Эл аралык дыйкандар сове- ти (ЭДС) — дыйкандардын 1923—. 33-жылдагы эл аралык рев-ялык уюму. СССР, Польша, Германия, Франция, Чеходл-я, Болгария, АКШ,’ Мексика, Норвегия, Швеция, Финляндия, Инди-Кытай, Япония ж. б. өлкөлөрдүн дыйкандар уюмдарынын өкүлдөрүнүн 1923-ж. 10—16-октябрда Москвада өткөн конгрессинде түзүлгөн. «Бардык өлкөлөрдүн дыйканда-ры менен жумушчулары, бириккиле!» деген ураан астында дыйкандардын мүдөөсүн коргоо максатын көздөгөн. Д. и-нын «Крестьянский интернационал», «Международный крестьянский бюллетень» аттуу жур-налдары, эл аралык ин-ту болгон.

от 2020