ДУРУС БӨЛЧӨК

от2020

Дек 1, 2020

 — бөлүмү алымынан 1 5 7 чоң бөлчөк (мис, —, —, — ж. б.).

от 2020