(1886-ж. т., Эчки-Башы айды, азыркы Нарын обл-нын Тянь-Шань р-ну) — семетей-чи. «Манас» эпосунан да айрым үзүн-дүлөрдү билет. Д. Тыныбек, Касым-байлардан «Манас», «Семетей» эпосун көп уккан. «Манас» айтуунун чеберчилигин Чоюке, Дыйканбайдан үйрөнгөн. Ал «Манас» эпосуна караганда «Семетейди» эл арасында көп айтып, дурус өздөштүргөн. Андан 1960-жылдары «Манас» эпосунан үзүндү ж-а «Семетей» эпосу жазылып алынган. «Семетейдин» Д. айткан варианты көлөмү жагынан чакан, оригиналдуу ж-а көркөмдүк өзгөчөлүгү бар.

от 2020