ДУМБУЛДАР

от2020

Дек 1, 2020

(Emberiza) — канаттуулардын таранчылар түркүмүндөгү уруусу. Денесинин уз. 13—20 см. Тумшугу конус формасында, дүмпү-гүй. Куйругу узун, ачалуу. Өңү саргыч, күрөң ж-а буурул, эркеги кооз. Д-дын Европа, I Азия, Түн. Афри- 1 када 29, СССРде I 27 түрү тараган. I Алардын ичинен I кадимки сары ай- I гыр, кызыл жаак, I камыш, тоо, ак I топу Д-ы белги- I ЛҮҮ- Д- уясын та- 1 лаага, тоого, ба- ( далдардын бутактарына салат, 4— 6 жумуртка тууйт. Көпчүлүгү жайында 2 жолу уялайт. Алар отоо чөптүн данын ж-а курт-кумурска жеп, токой ж-а а. ч-на пайда келтирет.

от 2020