— башкарылуучу объект ж-дө информациялар-., ды жыйноо ж-а аны талап кылынган абалга келтирүү процесстери бир убакта аткарыла турган автоматтык башкаруунун формасы. Д. б. объект ж-дө толук информация болбогондо оптималдуу башкаруу законун алдын ала белгилөө үчүн баштапкы маалыматтар жетишпесе, кокусунан болуучу кедергилер аралашканда колдонулат. Ал тескери байланыштуу системаларда гана пайдаланылып, ажыратылма системаларда жүргүзүлбөйт. Параметрлери толук айыпталбаган шарттарда Д. б-нун оптималдуу үзгүлтүктүү-үзгүлтүксүз системаларынын теориясын сов. илимпоз А. А. Фельдбаум 1950-жылдардын аягында түзүп, информацияны тез чогултуучу система бар экендигин ж-а бул башкаруучу таасир 2 түрдүү мүнөздө боло тургандыгын белгилеген. Ө. ж-лардагы экстремалдуу жөн-пөгүчтөр, автоматтык оптимизаторлор Д. б. системаларына кирет.

от 2020