(10. 10. 1904-ж. т., Чита обл.) — сов. химик, Кыргыз ССР ИАнын акад. (1954), химия илимд. доктору (1947), проф. (1953). 1938-жылдан КПСС мүчөсү. Владивостоктогу Ы. Чыгыш ун-тин (1931) бүткөн. 1932-жылдан СССР ИАнын Жалпы ж-а Орг. эмес химия ин-тунда, 1952-жылдан анын Кырындагы филиалынын, 1954—56-ж. Кыргыз ССР ИАнын химия ин-тунун ди- ректору. 1954—60-ж. Кыргыз ССР ИАнын президиумунун мүчөсү, табигый ж-а тех. илимдер бөлүмүнүн акад.-секретары. 1960-жылдан Орг. эмес ж-а физ. химия ин-тунда лаборатория башчысы. Негизги ил. багыты: каныккан эритмелердеги гетеро-гендик тең салмактуулукту изилдөө ж-а жаңы кошулмаларды бөлүп алуу. Д. окуучулары м-н бирге 400дөн ашуун жаңы бирикмени теориялык жактан мүнөздөгөн. Алардын ичинен негизгилери: хим. активдүү өтө кычкылдар, минералдык жер семирткичтер, гербициддер, жарым өткөргүч-төр, дары заттар ж. б. Д. Батыш Сибирь, Өзб-н ж-а Кырг-ндын туз кен-дерин изилдеген ж-а агын суулар м-н көлдөрдөгү туздардын чөгүшү ж-дө-гү гидро ж-а геохим. теорияны не-гиздеген. Суулардын, туздуу булактардын составын, суюк ж-а катуу фа-заныи катышын билүүгө мүмкүндүк берүүчү диаграммаларды сунуш кылган. Анын 350дөн ашуун ил. эмгеги, 9 монографиясы, бир нече автор күбөлүгү бар. Ил. кадрларды даярдоодо Д-дин эмгеги чоң: илимдин 6 док-торун, 70 кандидатын даярдады (1975). «Ардак Белгиси» ордени ж-а медаль м-н сыйланган.

Чыг.:  Физико-химическая характеристика природных солей месторождений Тянь-Шаня (совм. с М. Кыдыновым и др.), М., 1970; Алюмосульфатные источники Киргизии (совм. с В. Иманакуно-вым, М. Кыдыновым, А. Калбаевым), Фр., 1971; Физико-химические основы получения, свойств, строения новых производных L-глутаминовой кислоты и L-глута-мината натрия (совм. с 3. Бакасовой), Фр., 1973.

от 2020