— көркөм-ада-бий ж-а коомдук-саясий журнал, СССР жазуучулар союзунун органы, СССР элдер ад-тынын ийгиликтерин ж-а дүйнө элдеринин достугун даңа-залоо максаты м-н М. Горький не-гиздеген. 1939-жылдан Москвада орус тилинде чыгат (1955-жылга чейин альманах катары). «Д. н.» журналына бардык союздаш респ-калардын адабий, маданий ишмерлери, котор-мочулары катышат. Көркөм проза, поэзия, сын, публ. макалалар, респ-калык журналдарга обзорлор, ад-т, мад-т ж-а иск-во ж-дө макалалар жарыяланат. «Д.н.» журналында улут ад-ттарынын (анын ичинде кыргыз акын-жазуучуларынын да) чыг-лары ж-а эл достугун, интернационализм идеясын чагылдырган чет элдик көркөм сөз чеберлеринин прогрессчил чыг-лары да басылып турат. Тиражы 195 000 (1976).

от 2020