— РСФСР эл агартуу мин-восунун ай сайын чыгуучу методикалык журналы. «Д. в.» 1928-жылдан Москвада чыгарылат. Журналда мектепке чейинки балдарды тарбиялоонун тео-риясы ж-а практикасы, мектепке чейинки педагогиканын азыркы проблемалары, балдар психологиясы, балдар бакчаларында тарбиялоонун методикасы ж-а дидактикасы, алдыңкы тажрыйба, үй-бүлө тарбиясы ж. б. маселелер ж-дөгү материалдар жарыяланат. «Сын жана библиография» бөлүмүндө балдар ад-ты б-ча рецен-зиялар, аннотациялык тизмелер басылат. Тиражы 662 820 (1976).

от 2020