ДООЛДАЙ

от2020

Дек 1, 2020

 — жука кийиз ичтелип, таар же калың кездеме тышталган чепкен сымал узун сырт кийим. Д-ды көбүнчө эркектер, кээде кедей зайып-тар да-кийген. Элдик оозеки чыг-лар-да айтылганына караганда, Д. кыргыздын эң байыркы кийимдеринен. Буга Д-дын кементай сыяктанып этегинин кең болушу, жогорулаган сайын (белине, ийнине чейин) улам кууш тартышы, жакасынын жөн гана кыйыкталып коюлушу, эки өңүрү-нүн бир гана жеринен бүчүлөнүшу, жеңдери м-н өңүрлөрүнүн, учасынын сулк-сулк бычылышы далил. Д. бара-бара кементай, ичик, чепкен, чапан м-н алмашылып, 1920—30-ж. эле өтө сейрек кездеше баштаган.

от 2020