Дон обл-н А. М. Калединдин контр-рев-ячыл аскерлеринен бошоткондон кийин 1918-ж. 23-мартта обл. Аскердик рев-ячыл комитеттин (АРК) дек-рети б-ча жарыяланган. Немең ин-тервенттеринин коркунучуна ж-а козголоң чыгарган кулактарга каршы күрөшкө дондук эмгекчи казактарды бириктирүү үчүн түзүлгөн. 1918-ж. 9—14-апрелде Ростов-на-Донуда Д. С. Р-ндагы жумушчу ж-а казак депутаттар Советинин 1-съезди болуп, анда съезд жог. бийлик орган деп жарыяланган ж-а БАКты, ЭКСти шайлаган. Коргонуунун бөтөнчө штабы уюшулган. Герм. интервенттер м-н ак казак-орустар Ростов-на-Дону ш-н басып алгандан кийин (8. 5. 1918) анын өкмөтү Царицынга көчкөн. Д. С. Р. Бүткүл Союздук БАКТЫН токтому м-н (30. 9. 1918) жоюлган.

от 2020