ДОМРА

от2020

Дек 1, 2020

— орустун чертме муз. аспабы. Плектр м-н чертилет. Элдик музыканттар — скоморохтор мунун көп түрүн (домришка, домра, бас домра) жасашкан. 1896—1900-ж. В. В. Андреевдин демилгеси б-ча З кылдуу Д. рекон-струкциял аны п, балалайкач ы л а р ансамблинин составына киргизилген. 1908—17-ж. П. Г. Любимов м-н С. Ф. Буров 1-жо-лу квинтага күү-лөнүүчү 4 кылдуу Д. жасап, анын оркестрлик түрлөрүн (уз. 445—1550 мм) жаратышкан. Азыр 3—4 кылдуу Д. орус эл аспаптар оркестрлерин-де бар.

от 2020