Доминикан рево- j лкщиячыл-демокр. партиясы деген ат ] м-н 1944-ж. негизделип, 1946—65-жыл-дарда Доминикан элдик-соц. партиясы (ДЭСП) деп аталган. 1965-жыл-^ дын августунан ДКП. Түзүлгөндөн дээрлик жашырын иштеп келатат. 1947-ж. партия законсуз деп жарыяланган. ДЭСПнин конф-ясында (1955, июль) партиянын уставы кабыл алынып, жетекчи органы шайланган. | 1962-ж. сентябрда «Саясий абал, ре- j волюциянын жолдору жана партиянын милдеттери жөнүндө» деген до-кументинде ДЭСП БК азыркы этаптагы стратегиялык максатын белгилеген. 1963-ж. фев.-сентябрда жарымжартылай ачык абалда иштеп, 1963-ж. ] сентябрда^ы мамл. төңкөрүштөн кийин подпольеге өткөн. Коммунисттер 1965-ж. конституцияны (1963-ж. кабыл алынган) калыбына келтирүү үчүн массалык рев-ячыл кыймылга катышып, АКШнын өлкөгө жасаган I куралдуу ачык интервенциясьша (1965) каршы курөшүшкөн. ДКПнин дөлегациялары Коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелерине (1957, 1960, 1969, I Москва) катышып, алардын доку- 1 менттерин кубаттаган. Партия де-1 мокр, централизм принциби б-ча курулган. Басма сөз органы — «Попу-лар» газетасы.

от 2020