— түгөйлүү (ал-лелдик) тукум куугуч гендердин өз ара катнаш формасы, б. а. биринин таасирин экинчиси жоготуучу гендер. «Д.» терминин Г. Мендель киргизген. Ал түрдүү белгиси бар буурчактарды аргындаштыруудан ‘ Д-ту аныктаган. Мис, сары ж-а жашыл уруктуу буурчактарды аргындаштырганда 1-муун-дун (F) уруктары сары болуп калат да, жашыл уруктууларга үстөмдүк кылат, б. а. жашыл урук көмүскөдө калат. Үстөмдүк кылганы доминант-тык (А), көмүскөдө калганы рецес-сивдик (а) аллель деп аталат. Д. т о-л у к ж-а н? а р ы м доминанттык (аралык) болуп бөлүнөт. Бир белги биринчисинде толук, экинчисинде жарым жартылай укумдан тукумга өтөт, к. Мендель закондору.

от 2020