ДОДЕКАФОНИЯ

от2020

Дек 1, 2020

(гр. dodeka — он эки, phone — добуш) — атонализмдин өнүгүү процессинде пайда болгон музыка жазуу методу Д-лык принцип-те алгачкы музыка жазган австрия-лык комп. Й. Хауэр (1910-жылдары) болгон, кийин комп. А. Шёнберг анын методун кайрадан иштеп чыккан ж-а уланткан. Д. методунун маңызы чыгарманы түзгөн ыргактуу үндөр ж-а үн айкалыштары серия-д а н — ар кандай бийиктиктеги 12 добуштун өзүнчө иретинен куралган-дыгы м-н түшүндүрүлөт. Серия кай-таланбас бардык ыргакты (тонду) камтыйт да, чыгарманын «интонациялык негизин» түзүүчү тандалма интервалдардын комплекси болот ж-а ар кандай модустарда колдонулат. Чет өлкөлөрдө Д. формалисттик музыканын бир багыты катары кеңири тараган.

от 2020