— музыкада колдонулуучу бардык үндөрдун катары же ар бир обондун, ладдын, муз. системанын, муз. аспаптын ж. б. үн- I дөрүнүн үн баскычы аркылуу жогорулаган ж-а төмөндөгөн абалда ирети м-н жайлапышы. Д. к. үн бийиктигине жараша кайталана берүүчү негизги 7 үн баскычынан турат. ,’

от 2020