— чөйрөнүн (заттын) электр талаасына карата болгон аракетин же диэлектриктик касиетин мүнөздөөчү чоңдук. Д= &Е барабардыгында Е— электр талаасынын чыңалышы, Д — чөйрөнүн электр индукциясы, <§ —про-порциялуулук коэффициента — Д. ө. деп аталат. Анчалык күчтүү эмес электр талаасында айрым диэлек-триктердин Д. ө-гү Е ге көз каранды эмес. Күчтүү (атомдун ички талаасына чамалаш), о. эле кадимки электр талаасында кээ бир диэлектриктерде (сегнетоэлектриктерде) Д нын Е ге болгон көз карандылыгы сызыктуу эмес (к. Сызыктуу эмес оптика).

от 2020