ДИХЛОРЭТАН

от2020

Дек 1, 2020

хлордуу этилен, С1СН2СН2С1 — хлороформ жыттанган түссүз суюктук. Эрүү t —35,9°С, кай-; ноо t 83,5°С, 21,1°Сде от алат. Сууда | начар, сииртте ж-а эфирде жакшы эрийт. Аны гидролиздегенде этилен-гликолго, жегичтин таасири астында хлордуу винилге, аммиак м-н басым астында ысытканда этилендиаминге айланат. Д. этилен м-н хлорду кошуу реакциясынан алынат. Абадагы концентр аңиясы 0,07% тен ашпоого ти- j йиш. Д. техникада эриткич катарында, антидетонаторлорду даярдоодо, хлордуу винилди, поливинилхлор чайырын ж-а полисульфид каучугун алууда кеңири колдонулат.

от 2020