ДИФФЕРЕНЦИАЛ

от2020

Дек 1, 2020

(лат. differentia— айырма) м а т е м а т и к ада — бир аргумбнттүу y~f(x) функциясынын Ау толук өсүндүсүнүя башкы сызыктуу бөлүгү. Ал Aj же df аркылуу белгиленет, к. Дифференциал эсеп-төөлөру.

от 2020