ДИС …

от2020

Дек 1, 2020

үндүүлөр алдында — д и з…(гр. dys …, лат. dis …) — сөздүн алды жагына жалганып, кыйындатуу, бузулуу, ажырап кетүү, жоголуу дегендей маани туюнткан мүчө. Мис, дисгармония—гармониясы бузулган, диспропорция — пропорциясы жок же бузулган.

от 2020