ДИС …

үндүүлөр алдында — д и з…(гр. dys …, лат. dis …) — сөздүн алды жагына жалганып, кыйындатуу, бузулуу, ажырап кетүү, жоголуу дегендей маани туюнткан мүчө. Мис, дисгармония—гармониясы бузулган, диспропорция — пропорциясы жок же бузулган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *