ДИСТИЛЛЯЦИЯ

от2020

Дек 1, 2020

 (лат. distillatio — тамчылап агуу) — түрдүү составдагы суюк аралашмаларды буулантуу жолу м-н фракцияларга бөлүү процесси. Д. аралашманын компоненттеринин кайноо темп-расынын түрдүү болушуна негизделген. Компоненттер-дин физ. касиеттерине жараша бир нечеге бөлүнөт. 1. Жөнөкөй Д-да суюк аралашманы кайнатканда тез кайноочу компоненттер бууланып, конденсацияланып, түтүк м-н чогулт-кучка тамчылайт. Буудан чогулган суюктук конденсат же дистиллят деп аталат. 2. Фракциялык Д. кайноо темп-расы бири бирине жакын болгон суюк аралашманы фракңияларга бөлуүдө пайдаланылат. 3. Т е ң с а л м а к т у у л у к Д-да суюктук бууланып, фазаяьш тең салмактуулукка чейин буу суюктуктун үстүндө болот. Тең салмактуулук абалга жакын болгон буу м-н суюктуктун аралашмасы сепаратордо бөлүнөт. Буу сепаратордон конденсаторго келип, дистиллят чогулткучка куюлат. 4. Суу буусунун ж-а и н өрттүү газдын агымындагы Д. м-н жог. темп-рага чыдамсыз компо-ненттерди бөлүп, буулануу процессинин темп-расын төмөндөтүү ж-а төмөнкү темп-рада буулануучу затты жог. темп-рада буулануучу компо-ненттен ажыратат. 5. Молекул а-лык Д. суюк аралашмалардын кайноо темп-расынан төмөнкү темп-ра-дагы вакуумда (10-3 — Ю-4 мм сым. мам.) эркин буулантып бөлүүгө негизделген. Ал ири молекулалуу ж-а жылуулукка чыдамсыз орг. заттарды бөлүү ж-а тазалоодо, мис, эфирлер-ди стеарин, олеин ж. б. к-талардан тазалоо; балык ж-а өсүмдүк майла-рынан витаминди бөлүү, мед. препа-раттарды ж. б. алууда колдонулат..

Ад.:   Касаткин А. Г., Основные процессы и аппараты химической технологии, 8 изд., М., 1971; Б агату ров С. А., Теория и расчет перегонки и ректификации, М.. 1961.

от 2020