ДИСПУТ

от2020

Дек 1, 2020

 (лат. disputare — ой жүгүртүү, талашуу) —* 1. Мектеп окуучуларынын логикалык ой жүгүртүүсүн өлтүрүүчү ж_а адептик тарбия берүүчү иштердин (класстан тышкаркы) өзүнчө формасы. Окуучулар абдан кызыккан ж-а аларды толкундатуучу актуалдуу маселелер Д. темасы катары тандалып алынат. Д. окуучулардын дүйнөнү таанып билүү б-ча жеке түшүнүгүн кеңейтип, талкуула-ган илим тармагына туура түшүнүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. 2. Түрдүү көз карашта болгон окумуштуулар, жазуучулар ж. б. адамдардын ортосундагы таланттар. 3. Ил. даража алуу үчүн диссертация коргоодогу таланттар.

от 2020