ДИСПЕРСИЯ

от2020

Дек 1, 2020

(лат. dispersio — чдчы-роо) — матем. статистикада ж-а ык-тымалдуулук теориясында колдонулуучу чачыроо чени. Статистикалык түшүнүк б-ча Д.: а2= — \. (xi—x)2 арифм. орточодон четтеп кеткен Xi чоңдуктарынын _квадраттарынын арифм. орто саны: х = {х\ + х2 +.■■+, п)/° Ыктымалдуулук теориясында кокусунан болгон чоңдуктун Д-сы матем. күтүү деп аталат, к. Ыктымалдуулук теориясы.

от 2020