(лат. discrimino-бөлөм, ажыратам) — электр сигналы-нын (кириштеги) текшерилүүчү па-раметрлеринин өзгөрүшүн чыңалуунун уюлдуулугунун (чыгыштагы) өзгөрүшүнө айландыруучу түзүлүш. Мында кириш сигналынын параметр-леринин (амплитуда, узактыгы, уюл-дуулугу, жыштыгы, фазасы) мааниси сигналдын айрым булагынын па-рйметрлеринин номиналдык мааниси м-н салыштырылат. Натыйжада Д-дун чыгышында чыңалуунун айырмасы пайда болот. Д. амплитудалык, убакыттык, фазалык ж. б. болуп айырмаланат. Амплитудалык Д. номиналдык мааниден жогору (төмөн) болгон амплитудалуу сигналдарды гана өткөрөт. Д. автоматика ж-а телемеханика түзүлүштөрүн автоматтык жөндеөдө, радио кабыл алгыч-тын жыштык ж-а фазалык дөтекто-рунда, ядролук физиканын, эсептөө техникасынын приборлорунда колдонулат.

Ад.:   Радиоприемные устройства, ч. 2, М., 1963.

от 2020