ДИСКРИМИНАНТ

(лат. discrimi-nans — бөлүүчү, ажыратуучу) — ал- ‘ гебр. теңдемелердин коэффициентте-ринен түзүлүп, теңдемелердин та-мырларынын ичинде бир бирине ба-рабарлары нөлгө айлана турган туюнтма. Мис, x2-\-px-\-q—0 теңдеме-синин Д-ы р2 4q туюнтмасына, xi-\-pxJrq=0 куб теңдеменин Д-ы — г 27 q2 туюнтмасына барабар. /з24q>Q болсо, теңдеменин 2 тамыры анык ж-а түрдүүчө; р2 4q = 0 боЕво, теңдеменин 2 тамыры анык : ж-а барабар; р24q<zO болсо, теңдеменин 2 тамыры тең жалган болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *