(немец мате-матиги П. Г. Дирихлении атынан) — U\b~g(S) чектнк шартты ж-а G областынын ички чекиттеринде Лаплае-тын AU = 0 теңдемесин канааттандыруучу U функциясын табууну талан кылган маселе, к. Чектик маселе.

от 2020