— курулушту, машинаны, приборду ж-а адамды дирилдөөнүн зыяндуу терс таасиринен сактоо үчүн дирындөөчү нерсе м-н дирилдөөдөн сакталуучу нерсенин ортосуна орнотулуучу деформа-циялануучу элементтер. Д. б. пассивдүү ж-а активдүү болуп айырмала-нат. Пассивдүү Д. б-та деформа-циялануучу элементтер пайдаланылат. Активдүү Д. б-та серпилгич элементтердин дефориаңняланышы автоматтык жөндөө системасы м-ы башкарылат. Мезгил-мезгили м-н болуучу дирилдөөдөн сактоо үчүн күч-сүзүрөөк демпфер, ал эми кокусунан болуучу дирилдөө м-н урунуудан сактоо үчүн күчтүү демпфер колдонулат. Д. б. катары амортизатор, атайын жасалгалар ж-а пружиналар пайдаланылат.

от 2020