— жабышпаган кургак топуракты я?-а жолго төшө-лүүчү алгачкы кум-шагыл аралашманы ныктап таптоодо колдонулуучу дирилдөө машинасы. Ал жүрүү ыкмасына жараша кол м-н жүргүзүлүүчү, өзү жүрүүчү, чиркеме ж-а асма; кыймылга келтиргичинин түрү б-ча электрдик, пневматикалык, гидравли-калык ж-а ичинен куймө кыймылдат-кычтуу болуп бөлүнөт.. Булардын ичинен күймө кыймылдаткычтуу өзү жүрүүчү Д. п. кеңири таралган.

от 2020