— аткаруучу элементи үзгүлтүксүз термелип (дирилдеп) турган жөндөөчү түзүлүш. Көбүрөөк колдонулуучу Д. ж.— чыңалууну жөндөгүч электромагниттик реледен, генератордон ж-а каршылыктан турат. Реленин р түрмөгү (катушкасы) Г генератордун чыңа-луусуна туташтырылган. Эгер генэ-ратордун чыңалуусу керектүү мааниден төмөн болсо, реленин нормал- ДУУ тийшптирилген р коитакттары термелүүнү козгоочу В ором тизмегинде К каршылыгын шунттайт, натыйжада чыңалуу жогорулай баштайт. Ал чыңалуу белгилүү мааниге жеткенде контакттар ажыралып, чыңалуу кайра төмөндөйт. Анда реле төмөн түшөт да, контакттар кайра Чыңалууну жөн-дөй турган жөнөкөй дирилдек жөндөгүчтүн схемасы. ажырап, процесс кайталана берет. Мындай Д. ж. автомобиль ж-а авиац. генераторлордо колдонулат.

от 2020