ДИРЕКТРИСА

от2020

Ноя 30, 2020

(лат. directrix — багыттоочу) математикада — конустук кесилиштин (эллипс, гипербола, параболанын) тегиздигинде жатуучу түз сызык. Ийри сызыктын каалаган чекитинен Д-га чейинки аралыктын, ал чекиттен ийри сызыктын фокусу-на чейинки аралыгына болгон катышы туруктуу чоңдук болот.

от 2020